Concurso GipuzkoAPPs


Hola

como cada año, se organiza el concurso GipuzkoAPPs de aplicaciones para móviles.

Si os interesa participar, os dejo aquí las bases. Animaos a participar.

Jakinarazi nahi dizugu GipuzkoAPPs lehiaketaren 2016ko edizioa ireki dela. Parte hartzeko epea irailaren 18a bukatzen da. Queremos comunicarle que se ha abierto la edición de 2016 del concurso GipuzkoAPPs cuyo plazo de inscripción finaliza el 18 de septiembre.

 

Gipuzkoan garatu diren gailu mugikorretarako aplikaziorik onenak saritzen ditugu Premiamos a las mejores aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas en Gipuzkoa
Hiru sari eta bi accesit, 25.000 euro guztira, Gipuzkoako APP onenentzat

 

Tres premios y dos accésit, con un total de 25.000 €, para reconocer a las mejores APPs de Gipuzkoa
Berrikuntzako Zuzendaritzak Gipuzkoako IKTen esparruko enpresak eta ekintzaileak gailu mugikorretarako aplikazioen merkatuan sartzera gonbidatu nahi ditugu; horretarako, lehiaketa hau sustatzen dugu, helburu hauek dituena: Desde la Dirección de Innovación queremos animar a las empresas y emprendedores del Sector TIC de Gipuzkoa a introducirse en el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, para ello impulsamos este concurso que pretende:
a  Gipuzkoako informatikako teknologien sektorearen berrikuntzan laguntzea, mugikorrentzako APP aplikazioen merkatuan sar daitezen sustatuz. a  Contribuir a la renovación del Sector de las tecnologías informáticas de Gipuzkoa, promoviendo su incorporación al mercado de soluciones para dispositivos móviles, APPs.
a  Gipuzkoan garatutako mugikorrentzako aplikazioak ezagutzera ematea. a  Contribuir a difundir las APPs desarrolladas en Gipuzkoa.
a   Gipuzkoako Kultura Teknologikoa sustatu eta jakitera ematea. a   Impulsar y difundir la Cultura Tecnológica existente en Gipuzkoa.
a   IKTen esparruan ekintzailetasuna sustatzea. a   Promover el emprendizaje en el Sector de las TIC
Aurkezteko epea 2016ko  irailaren 18ra arte dago zabalik Plazo abierto hasta el 18 de septiembre de 2016
Ikusi oinarri guztiak GAOn Ver las bases completas en el BOG

 

Nork har dezake parte? ¿Quién puede participar?
Lehiaketak Gipuzkoako pertsona fisiko zein juridikoek egindako aplikazio hoberenak sarituko ditu.

 

El concurso premiará a las mejores APPs desarrolladas por personas físicas o jurídicas de Gipuzkoa.
Parte hartuko duten pertsona fisiko edo juridikoek egiaztatu beharko dute gipuzkoarrak direla eta adinez nagusiak direla. Taldeen kasuan, kide guztiek egiaztatu beharko dituzte lehiaketan parte hartzeko baldintzak.

 

Las personas físicas o jurídicas participantes deben acreditar su condición de guipuzcoanas y, en su caso, su mayoría de edad. En el caso de grupos de personas todas ellas deberán acreditar el cumplir con los requisitos de participación en el concurso.
Ezingo dute parte hartu administrazio eta entitate publikoek, ezta horiek partaidetzaren gehiengoa duten enpresek ere.

 

No podrán participar en el concurso las Administraciones y entidades públicas ni las empresas participadas mayoritariamente por éstas.
Zer produktu aurkez daitezke? ¿Qué productos se pueden presentar?
Aplikazioak amaituta egon behar dute, eta ezin dute urtebete baino gehiago eraman merkatuan oinarriak argitaratzen direnetik. Lehiaketara aurkezteko unean, euskaraz gutxienez erabiltzeko moduan egongo dira. Ezin izango dira aurkeztu lehiaketa honen aurreko edizioetan aurkeztu diren aplikazioak. Las aplicaciones deberán estar finalizadas y no tener más de un año de antigüedad en el mercado desde la fecha de publicación de las bases y deberán poder ser utilizadas, al menos, en euskera en el momento de la presentación al concurso. No podrán presentarse aplicaciones que se hayan presentado en ediciones anteriores de este concurso.
Parte hartzen duten pertsona eta entitateek bermatuko dute lehiaketan aurkeztutako aplikazioen garatzaileak direla. Las personas y entidades participantes garantizarán que son las desarrolladoras de las aplicaciones presentadas al concurso.
Sariak Premios
Lehiaketak hiru sari ezartzen ditu: El concurso establece tres premios:
     Lehen saria 10.000 €      Primer premio 10.000 €
     Bigarren saria 6.000 €      Segundo premio 6.000 €
     Hirugarren saria 4.000 €

2.500 euroko bi accesit sari

     Tercer premio 4.000 €

Dos premios accésit de 2.500 € cada uno

 

Pertsona edo entitate berak ezin izango du sari bat baino gehiago jaso deialdi honetan.

 

 

La misma persona o entidad no podrá obtener más de un premio en esta convocatoria.

Epaimahaiak proposa dezake sari horietakoren bat eman gabe uztea.

 

El Jurado podrá proponer declarar desierto cualquiera de los premios.

 

Sarien gaineko zergak

Sarien zenbatekoari dagokion zerga atxikipena ezarriko zaio aplikagarri den zerga araudiaren arabera.

Fiscalidad de los premios

Sobre el importe de los premios se practicarán las retenciones fiscales que sean procedentes en función de la normativa fiscal aplicable.

 

Hautagaien aurkezpena. Presentación de candidaturas.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Documentación a presentar:
1. Proiektua aurkezten duten enpresa edo pertsonen identifikazio datu osoak, baita gipuzkoarrak izatea eta, hala balegokio, adinez nagusiak izatea egiaztatzen duten agiriak ere. Taldeen kasuan, kide guztiek egiaztatu beharko dituzte lehiaketan parte hartzeko baldintzak. 1. Datos completos identificativos de la empresa o personas que presentan el proyecto, así como la acreditación de su condición de guipuzcoanas y, en su caso, de su mayoría de edad. En el caso de grupos de personas, todas ellas deberán acreditar el cumplir con los requisitos de participación en el concurso.

 

Aurreko baldintzak ziurtatuko dira Identifikazio Fiskaleko Txartelaren edo NAren kopiaren edo urte bete baino gehiagoko antzinatasuna egiaztatzen duen errolda ziurtagiriaren bitartez La acreditación se hará mediante: la Tarjeta de Identificación Fiscal, del DNI o mediante certificado de empadronamiento que acredite una antigüedad superior al año.
   
2.  Parte hartzeko formularioa, hemen eskuragarri dagoena, ondoko informazioarekin: 2.  Formulario de participación, que se encuentra disponible  aquí, con la siguiente información:
   A)  Proiektuaren izena (aplikazioaren izena)

 

   A)  Título del proyecto (nombre de la aplicación)

 

   B)  Aplikazioaren deskribapen laburra.    B)  Breve descripción de la aplicación.

 

   C) Irtenbide informatikoa instalatzeko behar den informazioa.    C)  Información necesaria para instalar la solución.
Aplikazioaren funtzionamendua. Funcionamiento de la aplicación.
Epaimahaiak aplikazioa probatzeko behar dituen jarraibideak

 

Instrucciones para el jurado para probar la aplicación.

 

Aplikazioak jarraibide konplexuak instalatzea, osagarri gehigarriak edo antzerakoak deskargatzea edo ordainpeko instalakuntza behar izanez gero, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko langileekin adostuta, lehiakideden enpresak edo pertsonak erraztuko du aplikazioen instalazioa, Epaimahaiak erabil dezan. En el caso de requerir la instalación de la APP de instrucciones complejas, complementos adicionales a descargar, o similares o ser de pago su instalación, será la entidad o persona concursante quien, de acuerdo con el personal del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, facilitará la instalación de las aplicaciones para su uso por parte del jurado.

 

3.    Proiektuaren memoria. Ez du 5 orri baino gehiago izango, eta bertan deskribatuko da aplikazioak duen negozio eredua, eragin soziala edo originaltasuna. 3.  Memoria del proyecto, que no deberá exceder de 5 páginas, describiendo, en su caso, el modelo de negocio asociado a la aplicación su impacto social esperable u originalidad.

 

4.    Eskaeran beharrezkoa da bideo bat sartzea «demo» gisa, aplikazioaren funtzionaltasuna ikusteko. Bideoa ez da 2 minutu baino luzeagoa izango. Eskaera orrian bideoaren URL helbidea adieraziko da. 4. Será obligatorio incluir en la solicitud un vídeo a modo de demo para ver las funcionalidades de la aplicación; éste no podrá ser superior a 2 minutos de duración. Se consignará la dirección URL de dicho vídeo en el formulario de solicitud.

 

Aurkezpen modua eta tokia: Forma y lugar de presentación:
Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntzen aplikazioaren bidez. A través de la aplicación de subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Pertsona edo entitate bakoitzak aplikazio bat baino gehiago aurkez dezake baina banakako hautagai gisa.

 

Cada persona o entidad podrá presentar candidaturas para varias aplicaciones, pero deberá hacerlo de forma individualizada.

 

Aurkezteko epea Plazo de presentación
2016ko irailaren 18ra arte Hasta el 18 de septiembre de 2016
   
Balorazio irizpideak. Criterios de valoración.
Epaimahaiko kideek proiektuak baloratuko dituzte ondorengo irizpideei jarraituz: Las personas del jurado valorarán los proyectos atendiendo a los siguientes criterios:
— Baliagarritasuna (benetako behar bati erantzutea), erabilgarritasuna, funtzionalitatea eta diseinua.

— Dakarren berrikuntza.

— negozio eredua.

— Gizartean duen eragina.

— «Smart Cities» edo «Industria 4.0» proiektuetan aplikagarritasuna.

— Jokuak.

 

— Utilidad (solución a una necesidad real), usabilidad, funcionalidad y diseño.

— Innovación que presentan.

— Modelo de negocio.

— Impacto social.

— Aplicación en proyectos «Smart Cities» o «Industria 4.0».

— Juegos.

   
Epaimahaia Jurado.
Epaimahaiaren osaketa jakinaraziko da, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. El nombramiento de las personas que compondrán el Jurado se hará público y se dará a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
   
Proiektuen analisia eta epaimahaiaren emaitza Análisis de los proyectos y fallo del Jurado.
Epaimahaiko kideek proiektuak aztertu eta sarituak proposatuko dituzte.

 

Las personas miembros del Jurado analizarán los diversos proyectos y propondrán la adjudicación de los premios.

 

Egokitzat ematen badu, epaimahaiak finalistatzat eman dituen pertsonei edo entitateei proiektuak aurkezteko eta epaimahaiaren galderak erantzuteko aukera emango die, epaimahaiak lanen azkeneko azterketa egin ahal izan dezan.

 

Si lo considera oportuno, el Jurado podrá determinar que las personas o entidades que considere finalistas puedan exponer sus proyectos y someterse a las preguntas del Jurado, a fin de posibilitar la última evaluación de los mismos.

 

Epaimahaiak kideen gehiengo soilaz hartuko ditu erabakiak; berdinketa gertatuz gero, epaimahaiko lehendakaritzak erabakiko du.

 

El Jurado tomará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros; en caso de que se produjera empate a votos, la presidencia del jurado dispondrá de la facultad para resolver.

 

Epaimahaiaren emaitza loteslea da.

 

Adeitasunez,

El fallo del Jurado tendrá carácter vinculante.

 

Atentamente,

+ No hay comentarios

Añade el tuyo